تعریف ریموت ماکسیما

تعریف ریموت ماکسیما

تعریف ریموت ماکسیما


1- همه درب ها بسته و قفل باشند.
2- بدون اینکه سوئیچ را باز کنید کلید را ظرف 10ثانیه شش بار داخل سوئیچ کنید و درآورید.
3- چراغ راهنما 2 بار روشن می شود.
4- کلید را از حالت off به حالت ACC بچرخانید ، راهنما یکبار چشمک می زند.
5- سپس دکمه ریموت را فشار دهید.

ایسیوکیت همیار متخصصین حوزه ایسیو
نظرات کاربران

نظر بدهید