مفاهیم الکترونیکی پایه

مفاهیم الکترونیکی پایه

ولتاژ

 اختلاف پتانسیل میان دو نقطه از مدار را ولتاژ می گویند. در فیزیک ولتاژ معادل نیرو است. هرچه ولتاژ بیشتر باشد، نیرویی که جریان را حرکت می دهد، بیشتر خواهد شد (مثلاً آب دریا را در نظر می گیریم. اگر فشار آب را ولتاژ فرض کنیم، هرچه به عمق دریا نزدیک تر می شویم وزن آب زیادتر می شود، پس فشار آب هم زیادتر می شود و این معادل زیادتر شدن ولتاژ می باشد). واحد ولتاژ ولت (V) است.

جریان

عبور الکترونها از یک سیم را جریان می گویند. در فیزیک جریان با سرعت برابر است. هرچه جریان بیشتر باشد، سرعت عبور الکترونها از سیم بیشتر می شود. واحد جریان آمپر (A) است.


توان

حاصل ضرب ولتاژ در جریان (V×I) را توان می گویند و آن را با P نمایش می دهند و واحد آن وات (W) می باشد. در واقع توان نشان دهنده این است که در طول یک بازه ی زمانی چقدر جریان با توجّه ولتاژ مصرف می شود. به توانی که در هر لحظه مصرف می شود، توان لحظه ای می گویند و به توانی که در طول یک مدت زمانی مصرف می شود، توان متوسط می گویند.


اهم(Ohm)

به مقدار مقاومت اهم می گویند و واحد آن اهم (?) می باشد.


فاراد

به مقدار ظرفیت خازن فارادمی گویند و آن را با F نمایش می دهند.


هانری

به مقدار ظرفیت سلف (Self) هانری می گویند و آن را با H نمایش می دهند.

با ایسیوکیت همراه باشید

نظرات کاربران

نظر بدهید