ترجمه اسم جداول در اپشن تیونینگ پروگرامر Tnm

ترجمه اسم جداول در اپشن تیونینگ پروگرامر Tnm

ترجمه اسم جداول در اپشن تیونینگ پروگرامر Tnm

????Spark Advance=آوانس جرقه زنی
????Injection=پاشش سوخت
????Torque=گشتاور
????Reverse Torque= گشتاور اصطکاکی
????Second O2 Sensor=سنسور اکسیژن دوم
????Cut-Off=کات آف
????Cut-Off=کات آف
????Cut-off=کات آف
????Cut-off-Ragbari=کات آف رگباری
????Camshaft Sensor=سنسور میل سوپاپ
????Fan Temperature=دمای کارکرد فن
????O2 Sensor Lambda=عدد اکسیژن
????Lambda=عدد اکسیژن
????Idle=دور آرام
????REPEAT CUT OFF =کات آف رگباری
????O2 SENSOR LIMITER = محدود کننده سنسور اکسیژن
????Air Input=هوای ورودی
????Throttle Position=موقعیت دریچه گاز
????Engine Load=بار موتور
????Air Flow=حجم هوای ورودی
????Downstream o2 sensor-OFF=حذف سنسور اکسیژن دوم
????Upstream O2 sensor-OFF=حذف سنسور اکسیژن بالا
????Requested Engine Load=بار درخواستی موتور
????O2 Limiter=محدود کننده سنسور اکسیژن
????LAMBDA=عدد اکسیژن
????O2 Sensor limiter=محدود کننده سنسور اکسیژن
????Second O2 Sensor=سنسور دوم اکسیژن
????Pedal Position=موقعیت پدال
????Test=آزمون
????Throttle Return=برگشت دریچه گاز
????Idle RPM=دور آرام
????Throttle Position=موقعیت پدال گاز
????Throttle Return=برگشت دریچه گاز
????IDLE=دور آرام
????VE1=بار موتور
????VE2=بار موتور
????IDLE=دور آرام
????O2=جدول اکسیژن
????Throttle at Opening=دریچه گاز در لحظه باز شدن
????Throttle=دریچه گاز
????Pedal=پدال
????O2 Limit=محدود کننده سنسور اکسیژن
????Engine Volume=حجم موتور
????Cut off=کات آف
????Pedal Multiplier=ضریب جدول پدال گاز
????Cold Start=استارت سرد
????Catalyst=کاتالیست
????Coil Charge=شارژ کوئل
????MAP=جدول
????O2 Sensor=سنسور اکسیژن
????Engine Volume=حجم موتور
????Injection =پاشش سوخت
????O2-Sensor=سنسور اکسيژن
????O2-off=حذف اکسیژن
????Speed Limit=محدود کننده سرعت
????Camshaft Sensor=سنسور ميل سوپاپ
????O2 Sensor Lambda=سنسور اکسيژن
????Engine VOLUME=حجم موتور

نظرات کاربران

نظر بدهید