نحوه تشخیص انواع ایسیو خانواده SSAT با فلش از بدون فلش

نحوه تشخیص انواع ایسیو خانواده SSAT با فلش از بدون فلش

نحوه تشخیص انواع ایسیو خانواده SSAT با فلش از بدون فلش

راه حل به این صورت است ، ابتدا باید طبق پارت نامبر (SSAT Part NO) درج شده بر روی ECU نوع با فلش و بدون فلش بودن ایسیو SSAT را مشخص کنید

لیست پارت نامبر های ایسیو SSAT

۱۳۱۴۰۰۰۰ : ایسیو تک سوز پژو یورو ۴ دارای آی سی فلش

۱۳۱۶۰۰۰۰ : ایسیو تک سوز پژو یورو ۲ دارای آی سی فلش

۱۳۵۴۰۰۰۰ : ایسیو تک سوز پژو یورو ۴ و ۲ فاقد آی سی فلش

۱۳۱۵۰۰۰۰ : ایسیو دوگانه سوز پژو یورو ۴ و ۲ فاقد آی سی فلش

۱۳۵۵۰۰۰۰ : ایسیو دوگانه سوز پژو یورو ۴ فاقد آی سی فلش

۱۳۲۵۰۰۰۰ : ایسیو تک سوز پژو ۲۰۶ یورو ۴ فاقد آی سی فلش

۱۳۷۴۰۰۰۰ : ایسیو تک سوز پژو یورو ۴ فاقد آی سی فلش

۱۳۲۶۰۰۰۰ : ایسیو تک سوز پراید یورو ۴ فاقد آی سی فلش

۱۳۵۱۰۰۰۰ : ایسیو تک سوز پراید یورو ۴ فاقد آی سی فلش

۱۳۶۱۰۰۰۰ : ایسیو تک سوز پراید یورو ۴ فاقد آی سی فلش

ایسیوکیت همیار همیشگی متخصصین حوزه ایسیو

نظرات کاربران

نظر بدهید