شناسایی انواع ایسیو ssat

شناسایی انواع ایسیو ssat

ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﻪ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮات اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺮ روی اﯾﺳﯾوھﺎی SSAT : ﮐدھﺎی درج ﺷده ﺑﺮ روی ﻟﯾﺑل اﯾﺳﯾو ھﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
- دارای آی ﺳﯽ ﻓﻠش (ﺗوﻗف ﺗوﻟﯾد ۴ ) ﯾورو ۱۳۱۴۰۰۰۰ اﯾﺳﯾو ﺗک ﺳوز ﭘﮋو ﺑﺎ ﮐد – . - دارای آی ﺳﯽ ﻓﻠش ( ﺗوﻗف ﺗوﻟﯾد ۲ )ﯾورو ۱۳۱۶۰۰۰۰ اﯾﺳﯾو ﺗک ﺳوز ﭘﮋو ﺑﺎ ﮐد –

ﺑدون آی ﺳﯽ ﻓﻠش( ۲ )ﯾورو ۴ و ﯾورو ۱۳۵۴۰۰۰۰ اﯾﺳﯾو ﺗک ﺳوز ﭘﮋو ﺑﺎ ﮐد –

ﺑدون آی ﺳﯽ ﻓﻠش( ۲ وﯾورو ۴ )ﯾورو ۱۳۱۵۰۰۰۰ اﯾﺳﯾو دو ﮔﺎﻧﻪ ﺳوز ﭘﮋو ﺑﺎﮐد –

ﺑدون آی ﺳﯽ ﻓﻠش( - ۴ )ﯾورو ۱۳۲۶۰۰۰۰

ایسیوکیت همیار متخصصین حوزه الکترونیک خودرو

نظرات کاربران

نظر بدهید