شناسایی انواع چیپ خودروهای مختلف

شناسایی انواع چیپ خودروهای مختلف


ﭼﯾپ زﯾﻣﻧس

ﻣﯾﺑﺎﺷد . ﺗﻧﮫﺎ در ﺧودرو ھﺎی زﯾﻣﻧس ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻗﺎﺑل ۷۹۳۵ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻪ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺮ روی آن اﺳﺘﻔﺎده اﺳت . در ﺷﺮﮐت اﯾﺮان ﺧودرو و ﺳﺎﯾﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷده اﺳت . اﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮔﺎه ﺗﺳت ﭼﯾپ و )ﭼﯾپ ﺧوان ( ﺗﺳت ﺷود ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾش ﯾﺎ ( VIRGIN ) ( PASSWORD ) داده ﺷود , در ﻏﯾﺮ اﯾن ﺻورت ﻗﺎﺑل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد . زﯾﺮا اﯾن ﻧوع ﭼﯾپ ﯾک ﺑﺎر ﻣﺻﺮف . اﺳت
ﭼﯾپ ﺳﺎژم

ﻣﯾﺑﺎﺷد . در ﺧودرو ھﺎی ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺘم وﻟﺋو , ﺑوش ۷۹۳۶ ,ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻪ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺮ روی آن و زﯾﻣﻧس CIM , ﺳوزوﮐﯽ و ... اﯾﺮاﻧﯽ و در اﮐﺜﺮ ﺧودرو ھﺎی ھﯾوﻧدای و ﮐﯾﺎ ﻣورد ۲۰۶ ( اﺳﺘﻔﺎده اﺳت. اﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮔﺎه ﺗﺳت ﭼﯾپ ) ﭼﯾپ ﺧوان ( ﺗﺳت ﺷود ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾش و ﯾﺎ داده ﺷود , در ﻏﯾﺮ اﯾن ﺻورت ﻗﺎﺑل unlocked ) ( PASSWORD ) . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد . زﯾﺮا اﯾن ﻧوع ﭼﯾپ ﯾک ﺑﺎر ﻣﺻﺮف اﺳت

و ﭼﯾپ زﯾﻣﻧس ICU2 SSAT

ﻣﯾﺑﺎﺷد . در ﺧودرو ھﺎی ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺘم ۷۹۳۶ و ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻪ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺮ روی آن ICU2 SSAT ( در ﺗوﻟﯾدات اﯾﺮان ﺧودرو و ﺳﺎﯾﭘﺎ ﻗﺎﺑل اﺳﺘﻔﺎده اﺳت . اﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮔﺎه ﺗﺳت ﭼﯾپ ﻧﻣﺎﯾش ﭼﯾپ ﺧوان ( ﺗﺳت ﺷود ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت داده ﺷود , در ﻧﺘﯾﺟﻪ ﻧﻣﯾﺘوان ( locked ) . ﺗﺷﺧﯾص داد ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯾپ ﺧﺎم اﺳت ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾف ﺷده . اﯾن ﻧوع ﭼﯾپ ﯾک ﺑﺎر ﻣﺻﺮف اﺳت . اﯾن ﭼﯾپ ﻣﺧﺻوص اﯾن ﺧودرو ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﭼﯾپ ﺳﺎژم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳت
و ﺳﺎﻧدرو ۹۰ ﭼﯾپ ﺗﻧدر

و ﺳﺎﻧدرو ۹۰ ﻣﯾﺑﺎﺷد . در ﺧودرو ھﺎی ﺗﻧدر ۷۹۳۶ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻪ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺮ روی آن ( ﻣورد اﺳﺘﻔﺎده اﺳت . اﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮔﺎه ﺗﺳت ﭼﯾپ ) ﭼﯾپ ﺧوان ( ﺗﺳت ﺷود ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت locked ) ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود , در ﻧﺘﯾﺟﻪ ﻧﻣﯾﺘوان ﺗﺷﺧﯾص داد ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯾپ ﺧﺎم اﺳت ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾف ﺷده . اﯾن ﻧوع ﭼﯾپ ﯾک ﺑﺎر ﻣﺻﺮف اﺳت . ﺗوﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯾد در ﻧوع ﮐﻠﯾد رﯾﻣوت دار ﭼﯾپ ﺑﺮ روی ﺑﺮد رﯾﻣوت ﻧﺻب اﺳت . اﯾن ﭼﯾپ ﻣﺧﺻوص اﯾن ﺧودرو ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﺎ . ﭼﯾپ ﺳﺎژم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳت

نظرات کاربران

نظر بدهید