شیر برقی کنیستر

شیر برقی کنیستر

شیر برقی کنیستر:


بخارات بنزین باک به کنیستر وارد شده ودر مخزن آن ذخیره می گردد وبا باز شدن شیر برقی کنیستر راه ورود بخارات به مانیفولد باز شده ودر نتیجه بخارات وارد موتور شده و سوخته میشوند و به این ترتیب وارد فضای جو نشده وآلایندگی ایجاد نمی شود.

خرابی این عملگر تاثیری در کارکرد موتور ندارد  گاهی چراغ چک روشن میشود و بوی بنزین درهنگام صبح از اطراف خودرو به مشام میرسد .

نظرات کاربران

نظر بدهید