فایل تیونینگ و حذف اکسیژن دوم  206 با ایسیو  ME17

فایل تیونینگ و حذف اکسیژن دوم 206 با ایسیو ME17

فایل خودرو  206  , 207  با ایسییو   ME17   تیونینگ  

افزایش شتاب  رفع کپ اول گاز  و حذف  سنسور اکسیژن دوم 

در بخش   دیوار    اپلیکیشن  ECUKIT  کلیه قطعات و دستگاههای 

الکترونیکی  کارکرده  را در هرکجای کشور خریدو فروش نمایید 

دانلود فایل