فایل پارامترهای استاندارد کلیه خودرو های داخلی

فایل پارامترهای استاندارد کلیه خودرو های داخلی

دانلود فایل

جدولهای  کامل  و استاندارد   پارامترهای   دیاگ  

کلیه خودروهای  داخلی  

هر انچه از الکترونیک  خودرو نیاز دارید  در ECUKIT 

نظرات کاربران

نظر بدهید